سایت تولیدات پلیمری و مواد اولیه و مستربچ شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق

پرچم انگلستان england flag

مستربچ های شفاف کننده و هسته زا

اغلب پلی پروپیلن ها، به ویژه هوموپلیمر نوع ایزوتاکتیک آن ساختار نیمه بلورین دارد. حضور این نواحی بلورین در پلی پروپیلن ها به خواص فیزیکی- مکانیکی و نیز مقاومت حرارتی  مطلوب در محصول می انجامد. با این حال نواحی بلورین با اندازه نسبتاً درشت در ساختار پلی پروپیلن منجر به تضعیف خواص نوری آن ونتیجتاً کدری محصول نهایی می گردد، بطوریکه این کدری در محصول نهایی می تواند از تمایل مشتریان برای استفاده از محصولات مربوطه در کاربردهای مختلف به ویژه صنعت بسته بندی بکاهد.

برای حل این مشکل و افزایش پتانسیل کاربرد پلی پروپیلن در صنایع مختلف، به ویژه صنعت بسته بندی و فیلم،  استفاده از مستربچ های شفاف کننده اهمیت ویژه ای یافته است.

به طور طبیعی پلی پروپیلن به آرامی بلورینه می شود و به شکل بلورهای درشت در می آید. این بلورها به طور کلی در اطراف ناخالصی ها یا نقایص طبیعی در ساختار پلیمر به وجود می آیند که به این عمل هسته زایی (nucleation) گفته می شود. در غیاب مستربچ شفاف کننده اندازه کریستالهای پلی پروپیلن در هنگام سرد شدن بزرگتر از طول موج نور مرئی شده و همین امر باعث پراکندگی نور و مات شدن پلیمر می شود. با این حال استفاده از مستربچ های شفاف کننده پیروز شفق باعث افزایش نرخ هسته گذاری و همچنین افزایش سرعت بلورینگی در ساختار پلیمر می گردد. بنابراین کریستالهای با اندازه کوچکتر از طول موج نور مرئی در واحد حجم بیشتر تشکیل می شود بطوریکه نور مرئی از آنها عبور کرده و پلیمری شفاف حاصل می گردد.

علاوه بر مستربچ های شفاف کننده پلی پروپیلن ها، شرکت پیروز شفق به تولید مستربچ های شفاف کننده فیلم های پلی اتیلنی نیز می پردازد.

مستربچ های شفاف کننده و هسته زا

اغلب پلی پروپیلن ها، به ویژه هوموپلیمر نوع ایزوتاکتیک آن ساختار نیمه بلورین دارد. حضور این نواحی بلورین در پلی پروپیلن ها به خواص فیزیکی- مکانیکی و نیز مقاومت حرارتی  مطلوب در محصول می انجامد. با این حال نواحی بلورین با اندازه نسبتاً درشت در ساختار پلی پروپیلن منجر به تضعیف خواص نوری آن ونتیجتاً کدری محصول نهایی می گردد، بطوریکه این کدری در محصول نهایی می تواند از تمایل مشتریان برای استفاده از محصولات مربوطه در کاربردهای مختلف به ویژه صنعت بسته بندی بکاهد.

برای حل این مشکل و افزایش پتانسیل کاربرد پلی پروپیلن در صنایع مختلف، به ویژه صنعت بسته بندی و فیلم،  استفاده از مستربچ های شفاف کننده اهمیت ویژه ای یافته است.

به طور طبیعی پلی پروپیلن به آرامی بلورینه می شود و به شکل بلورهای درشت در می آید. این بلورها به طور کلی در اطراف ناخالصی ها یا نقایص طبیعی در ساختار پلیمر به وجود می آیند که به این عمل هسته زایی (nucleation) گفته می شود. در غیاب مستربچ شفاف کننده اندازه کریستالهای پلی پروپیلن در هنگام سرد شدن بزرگتر از طول موج نور مرئی شده و همین امر باعث پراکندگی نور و مات شدن پلیمر می شود. با این حال استفاده از مستربچ های شفاف کننده پیروز شفق باعث افزایش نرخ هسته گذاری و همچنین افزایش سرعت بلورینگی در ساختار پلیمر می گردد. بنابراین کریستالهای با اندازه کوچکتر از طول موج نور مرئی در واحد حجم بیشتر تشکیل می شود بطوریکه نور مرئی از آنها عبور کرده و پلیمری شفاف حاصل می گردد.

علاوه بر مستربچ های شفاف کننده پلی پروپیلن ها، شرکت پیروز شفق به تولید مستربچ های شفاف کننده فیلم های پلی اتیلنی نیز می پردازد.

مشاوره و فروش

021-56901968 الی 56901960-021

اسکرول به بالا